Правилник за вътрешния ред на спортен център „Mesechkov Dance School“

18 October 0   1

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

НА СПОРТЕН ЦЕНТЪР „Mesechkov Dance School“

ЧАСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД е предназначен за регулиране на отношенията между спортен център „ Mesechkov Dance School “ и посетителите (клиентите) му при предоставяне на услуги от спортен център „Mesechkov Dance School“.

1.2. Работното време на спортен център „ Mesechkov Dance School “ е от 17.00 до 21:30 часа за периода от понеделник до петък и от 14:00 до 20:00 часа в събота и неделя.

1.3. Всяка услуга се заплаща предварително на рецепцията, а притежателите на карти предварително се регистрират на рецепция, за да им бъде даден достъп. Сума, заплатена за предоставяне на каквато и да е услуга от спортен център „ Mesechkov Dance School “ не се възстановява.

1.4. Всеки посетител е длъжен:

• да спазва настоящия ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД;

• да се съобразява с удобството на останалите посетители и с инструкциите на служителите на Спортния център;

• да пази имуществото на Спортния център;

• да носи отговорност за личните си вещи

 

1.5. Спортният център се задължава:

• да съобщава своевременно за промени в ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД; • да уведомява своевременно посетителите за всички промени в графика на отделните спортове;

• да контролира за спазването на ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД от всички посетители;

• да поддържа съоръженията в Спортния център в технически изправен вид.

 

1.6. С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други, свързани с това дейности, Спортният център има право временно да ограничи или преустанови достъпа на определени услуги или помещения.

ЧАСТ II. ДОСТЪП ДО СПОРТНИЯ ЦЕНТЪР

2.1. Посетителите на Спортния център са длъжни при всяко посещение да се регистрират на рецепцията.

2.2. Задължително е използването на специално донесени за тренировките чисти спортни обувки и спортно облекло. В противен случай клиентът няма да бъде допускан до съоръженията в Спортния център. 2.3. Инструкторите са упълномощени да прекратят тренировката на всеки спортуващ, ако е влязъл на тренировка в залите с мръсни, кални, непочистени спортни обувки или ако с действията си би могъл да замърси или повреди имуществото на „ Mesechkov Dance School “.

2.4. Достъп на хора, неползващи спортните услуги в зоните на „ Mesechkov Dance School “ не се допуска.

2.5 Забранява се достъпът на външни инструктори на територията на комплекса без изричното съгласие на ръководството на „ Mesechkov Dance School”.

2.6. Лицата, желаещи да разгледат предлаганите спортни и възстановителни съоръжения в „ Mesechkov Dance School “, трябва да обуят калцуни за еднократна употреба при влизането в „ Mesechkov Dance School “. В противен случай няма да бъдат допуснати. 2.7. Пушенето във всички помещения на центъра е строго забранено. Консумацията на храни и напитки е забранена!

2.8. Клиент, който не спазва ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД, хигиенните изисквания, не опазва имуществото на „ Mesechkov Dance School “ или нарушава тренировъчния процес на останалите клиенти, ще бъде помолен да напусне центъра.

2.9. В услуги / абонаменти / с часова зона до 16:00 през седмицата се включва използването на занимания най-късно до 16:00 ч.

След 16:00 ч. услугата / абонаментът / не е активна.

2.10. Шкафчетата са на разположение на посетителите в Спортния център само за времетраенето на тяхното посещение. Щетите по шкафче, което по време на ползване бъде повредено или оставено в неприемлив вид, са за сметка на лицето, което го е използвало последно. Забравени вещи се пазят в продължение на 15 дни. Спортен център „ Mesechkov Dance School “ не носи отговорност за откраднати вещи и ценности от шкафчетата.

2.11. Центърът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи.

2.12. Всеки посетител в Спортен център „ Mesechkov Dance School “ се задължава да ползва услугите и съоръженията в центъра, като се съобразява с общото си

здравословно състояние и физически възможности. Спортен център „ Mesechkov

Dance School “ не носи отговорност за контузии, травми и инциденти, възникнали в резултат на неподходящото здравословно и физическо състояние на посетителя.

2.13. В случай че посетител в Спортен център „ Mesechkov Dance School “ използва помещенията, съоръженията и услугите, предлагани от Спортния център, в нарушение на настоящия правилник, Спортният център не носи отговорност за вреди, като и за получени травми и контузии.

2.14. Отговорността на Спортен център „ Mesechkov Dance School “, с изключение на случаите на умисъл или груба небрежност, се ограничава до размера на платените и ползвани от посетителя услуги в Спортния център, но не повече от размера на годишния абонамент за ползвания от посетителя вид услуга.

ЧАСТ III. ДЕЦА

3.1. Деца и младежи могат да използват услугите само по време на обявеното работно време.

3.2. Деца под 6 г. могат да използват Спортния център, ако са придружени от възрастен през цялото време, и е изцяло отговорност на възрастния придружител да ги наблюдава.

3.4. Деца под 3 г. не се допускат в спортния център.

 

ЧАСТ IV. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ И ЦЕНИ

4.1. За да получат карта за достъп, посетителите заплащат такса съгласно ценоразписа на Спортния център и съобразно вида на абонамента. Таксите за абонамент се

определят от Спортния център и могат да бъдат променяни по всяко време.

4.2. Всеки, закупил абонаментна карта, трябва да попълни, подпише и подаде на рецепцията формуляр, с който се съгласява да спазва ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ

РЕД. Ръководството на Спортния център си запазва правото да променя условията за издаване на карти за достъп.

4.3. При съгласие с условията на клиента ще му бъде издадена карта, която остава собственост на Спортния център и при прекъсване на абонамента трябва да се върне на Спортния център. Платените такси не се възстановяват.

4.4. Абонаментната карта е лична и не може да бъде предоставяна на друг.

4.5. Посетителите трябва да носят картите си, когато посещават Спортния център и да ги показват на рецепция или когато бъдат изискани от персонала на Спортния център. Спортният център си запазва правото да откаже достъп при непредставяне на карта.

4.6. Загубването на карта трябва да бъде съобщено веднага на рецепцията на

Спортния център и да бъде заплатена административна такса за издаване на нова карта, в размер на 5 лв.

4.7. Всяка злоупотреба с абонаментни карти ще доведе до незабавно прекратяване на абонамента без възстановяване на всякакви суми, заплатени до момента.

4.8. Спортният център предоставя услуги срещу възнаграждение, съгласно ценоразписа си. Цените се определят от Спортния център и могат да бъдат променяни по всяко време.

4.9. Посетителите заплащат цената за съответния вид услуга предварително на рецепцията на Спортния център в брой.

4.10. Промоционални цени и условия не се комбинират с други отстъпки.

4.11. Валидността на картите в спортен център „Mesechkov Dance School“ е в рамките на месец от дата до крайна дата с 8 посещения в нея. Допуска се 1 посещение в повече при болест или нетрудоспособност на картодържателя.

 

ЧАСТ V . ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1. С юридическия факт на ползване на услуга, предлагана от Спортния център, посетител приема настоящия Правилник и потвърждава, че доброволно е предоставил своите лични данни. Посетителят дава изричното си съгласие Спортния център да

съхранява, обработва и използва личните му данни, включително, като ги предава на

трети лица – подизпълнители, като се съгласява и оторизира Спортния център да предоставя информация или лични данни за посетителя на негови адвокати,

счетоводители, одитори и други външни консултанти и лица, работещи за Спортния център, когато това е необходимо във връзка с дейността на Спортния център, както и за запазване и/или защита на правата, имуществото или личната безопасност на Спортния център или на неговите посетители и др.

6.2. В случай че клиент има възражения относно изпълнението на дадена услуга, той може да подаде писмено възражение до управителя на Спортния център, който разглежда възражението и уведомява клиента в 7 - дневен срок от депозирането му.

Решението на управителя е окончателно.

6.3. В рамките на установеното в този ПРАВИЛНИК, Спортният център има право да променя едностранно ценоразписа, за което уведомява клиентите посредством съобщение в Спортния център, както и чрез публикуването на промените на интернет страницата на центъра.

6.4. Центърът запазва правото си да допълва тези правила по всяко време, без да предупреждава индивидуално клиентите.

Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕН РЕД се сключи между управителя на спортен център „Mesechkov Dance School“ – Атанас Георгиев Месечков с ЕГН: 8802186665, адрес по лична карта: гр.София, Света Тройца, блок 203, етаж 4, апартамент 27 и

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

В качеството си на картодържател с карта номер: ………………………………………………………….. ,

За определените услуги в спортен център „Mesechkov Dance School“

1. Спортни Танци

2. Аеробни Занимания

3. Зумба

4. Пилатес

5. Йога

6. Степ Аеробика

7. Бачата

8. Кръгови Тренировки

9. Кизомба

10. Танго и др. вписани допълнително тук :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Подпис:                                                                                                                             Подпис:

Атанас Месечков

 

……………………………………………                                                                                    …………………………………………